Kontrollansvarig enligt PBL

Certifierad av RISE –  med behörighet K (kontrollansvarig enligt PBL)*

Enligt Plan och Bygglagen måste den som uppför fastigheter med bygglov använda en kvalitetsansvarig. Syftet är att vara länken mellan byggnadsnämnden och beställaren för att kontrollera entreprenaden.

Det är viktigt att vara närvarande, noggrann i hela processen och skapa dialog mellan parterna

Vi skriver fasta priser och avtal

*Certifieringen uppfyller kraven i 10 kap 9 § PBL (2010:900) och 2-13 §§ boverkets föreskrift ( BFS 2011:14 KA 4) för certifiering av kontrollansvariga